Spread ທີ່ດີທີ່ສຸດ ພ້ອມບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃດໆ

ສ່ວນຕ່າງນ້ອຍທີ່ສຸດ ເລີ້ມຈາກ 0 Pip ແລະ ຍັງຟີຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:​ ເປີດບັນຊີ, ໂອນເງິນ, ຖອນເງິນ... More »

ລາງວັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫ​ຍ່​ 150,000$

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເທຼດ​ເງິນ​ຈິງ​ເພື່ອ​ຮັບ​ລາງວັນ 150,000$ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ ວີ​ໄອ​ພີ ຊົມ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ລະ​ດັບ​ໂລກ Monaco Grand Prix 2 ໃບ More »

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ບັນ​ຊີ​ທົດ​ລອງ

ຮຽ​ນ​ຮູ້​ການ​ເທຼດ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ໂບ​ນັດ​ສູງ​ເຖິງ 2,000$ More »

ສະ​ໝັກ ແລະ ຝາກ​ເງິນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ວັນ​ນີ້ ຮັ​ບ ຟ​ຼີ ໂບ​ນັດ 60% ເລີ້​ມ 2-31 ມັງ​ກອນ 2015 More »

 

ໂບຼກເກີແນະນຳ

ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະມາເລືອກ ໂບຼກເກີ ເຮົາມາຮູ້ຈັກກ່ອນວ່າ ຄວາມໝາຍ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ໂບກເກີແມ່ນຫຍັງ? ມາສະເຫຼີຍກັນເລີຍ ໂບກເກີກໍ່ຄື ບຸກຄົນ ຫຼື ບໍລິສັດ ທີ່ເປັນຕົວແທນໃນການ ທຳການຊື້ຂາຍຄ່າເງິນ ຫຼື ຫຸ້ນ ໃຫ້ກັບ ພວກເຮົາ ໂດຍຈະເອີ້ນ ເກັບຄ່າຕອບແທນ ຫັກອອກຈາກຈຳນວນ ຈຸດທີ່ເຮົາໄດ້ທຳການ ຊື້ຂາຍໄປ ເຊັ່ນເມື່ອເຮົາທຳການຊື້ຄ່າເງິນ EUR/USD ຈາກໂບກເກີ ເຮົາຈະຖືກຫັກຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍອອກໄປທັນທີ ສາມຈຸຸດ ເປັນຕົ້ນເຊິ່ງ ແຕ່ລະໂບຼກເກີ ອາດຈະເລືອກ ກັບຄ່າຕອບແທນບໍ່ເທົ່າກັນ ດັ່ງນັ້ນການເລືອກ ໂບຼກເກີ ຈຶ່ງເປັນ ເລື່ອງສຳຄັນເຊັ່ນກັນ, ແລ້ວຈະເລືອກໂບຼກເກີທີ່ດີໄດ້ຈັ່ງໃດລະ?

ຄຳຕອບທີດີທີ່ສຸດໃນການເລືອກໂບຼເກີ ນັ້ນກໍ່ຄື ຄວນເລືອກເອົາ ທີ່ຖືກໃຈທີ່ສຸດ ຊຶ່ງແຕ່ລະຄົນ ອາດມີເກນຄວາມພໍໃຈ ບໍ່ເໝືອນກັນ ແຕ່ ແນວໃດ ກໍ່ຕາມສຳລັບ ມືໃໝ່ນັ້ນ ຄວນ ເລືອກ ໂດຍສັງເກດ ແລະ ອີກຕາມບັນທັດຖານ ຕໍ່ໄປນີ້:

  • ຄວນເລືອກ ໂບຼກເກີ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ມີຄວາມ ໝັ້ນຄົງ
  • ຈຳນວນ Spread ຫຼື ສ່ວນຕ່າງຂອງຈຳນວນຈຸດ ທີ່ຖືກຫັກ ອອກເປັນຄ່າຕອບແທນໃຫ້ກັບ ໂບຼກເກີ ເຊິ່ງຖ້າຕັ້ງ Spread ນ້ອຍ ສະແດງວ່າ ເຮົາ ຈະຕ້ອງເສຍຄ່າ ນາຍໜ້າ ໃຫ້ກັບໂບຼກເກີ ນ້ອຍລົງ
  • ຄວນເລືອກ ໂບຼກເກີ ທີ່ມີໂປຼແກຼມ ຫຼື  Plate From ທີ່ມີເຄື່ອງມືໃຫ້ໃຊ້ ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເບິ່ງງ່າຍ ສໍາລັບການໃຊ້ງານ
  • ໂບຼກເກີນັ້ນຄວນ ມີທີ່ຢູ່ ທີ່ຕິດຕໍ່ສັດເຈນ ແລະ ຄວນມີ ຫ້ອງ Support ໃຫ້ໃຊ້ຕິດຕໍ່ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫາກວ່າເຮົາມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ
  • ມີຄວາມສ່ຽງໃນເລື່ອງຂອງລະບົບ ບາງໂບຼກເກີເວລາເທຼດຢູ່ ແລ້ວມັກຫຼຸຸດ ເລື້ອຍໆ ຈາກການຕິດຕໍ່ກໍ່ຈະບໍ່ຄ່ອຍດີ ເພາະຖ້າບາງຄັ້ງ ເຮົາກຳລັງ ເທຼດຢູ່ ແລ້ງໂປຼແກຼມມັກ ຫຼຸດການຕິດຕໍ່ໄປເສີຍໆ ເຮົາອາດຈະຂາດທຶນ ແທນທີ່ຈະໄດ້ກໍ່າໄລກໍ່ເປັນໄດ້
  • ຄວນເລືອກ ໂບຼກເກີ ທີ່ສາມາດ ເທຼດດ້ວຍວົງເງິນທີ່ ຕໍ່າໆ
  • ມີ Average ທີ່ສູງ

ທັ້ງໝົດນັ້ນເປັນພຽງ ສ່ວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງຄວນເລືອກໂບຼກເກີ ສຳລັບລົງທຶນ ຍິ່ງຖ້າເຮົາຕ້ອງການລົງທຶນ ຫຼາຍເທົ່າໃດ ການເລືອກໂບຼກເກີໃຫ້ດີ ນັ້ນຍິ່ງສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດ.

FacebookTwitterGoogle+Share