Spread ທີ່ດີທີ່ສຸດ ພ້ອມບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃດໆ

ສ່ວນຕ່າງນ້ອຍທີ່ສຸດ ເລີ້ມຈາກ 0 Pip ແລະ ຍັງຟີຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:​ ເປີດບັນຊີ, ໂອນເງິນ, ຖອນເງິນ... More »

ລາງວັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫ​ຍ່​ 150,000$

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເທຼດ​ເງິນ​ຈິງ​ເພື່ອ​ຮັບ​ລາງວັນ 150,000$ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ ວີ​ໄອ​ພີ ຊົມ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ລະ​ດັບ​ໂລກ Monaco Grand Prix 2 ໃບ More »

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ບັນ​ຊີ​ທົດ​ລອງ

ຮຽ​ນ​ຮູ້​ການ​ເທຼດ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ໂບ​ນັດ​ສູງ​ເຖິງ 2,000$ More »

ສະ​ໝັກ ແລະ ຝາກ​ເງິນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ວັນ​ນີ້ ຮັ​ບ ຟ​ຼີ ໂບ​ນັດ 60% ເລີ້​ມ 2-31 ມັງ​ກອນ 2015 More »

 

> ການໃສ່ Indicator

Indicator ເປັນຕົວບົ່ງບອກພຶດຕິກໍາ ການເຄື່ອນເໜັງຂອງລາຄາ ສະນັ້ນການເທຼດ ໂດຍປາສະຈາກ ອິນດິເຄເຕີ ກໍ່ຄື ການລັບຕາຢ່າງ, ການໃສ່ອິນດິເຄເຕີ ແມ່ນຂຶ້ນກັບເທັກນິກ ວິທີການເທຼດສະເພາະຂອງໃຜມັນ ແລະ ມີ ຫຼາກຫຼາຍ ອິນດີເຄເຕີ ທີ່ສຳຄັນ ແຕ່ຖ້າຈະເອົາມາອອກມາໃສ່ ທັງໝົດ ກໍ່ອາດ ເຮັດໃຫ້ ສັບສົນ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກໃນການ ອ່ານລາຄາໄດ້ ສະນັ້ນ ພວກເຮົາ ມີ ບາງອິນດິເຄເຕີ ທີ່ເຫັນວ່າສຳຄັນ ໃຫ້ຄວາມ ແມ່ນຢໍາສູງ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້ ທີ່ເທຼດເດີ ຫຼາຍທ່ານ ຈະບໍ່ໃຊ້ໃນ ແຟ໋ດຟອມ ການເທຼດ ຂອງພວກເຂົານັ້ນໄດ້ ແກ່:

Biollinger brands

Moving Average

Parabolic SAR

MACD

Stochastic Oscillator

ໂດຍວິທີການເອົາອິນດິເຄເຕີ ເຫຼົ່ານີ້ ໃສ່ໃນ ແຟຼດຟອມ ຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍອີງຕາມ ຕົວຢ່າງລຸ່ມນີ້:

– ການໃສ່ Biollinger brands

1

2

ການໃສ່ Moving Average

                ເສັນ Moving Average ທີໃສ່ສ່ວນຫຼາຍຈະມີ ເສັ້ນ 5 ວັນ, 20ວັນ, 100ວັນ ແລະ 200ວັນ ໂດຍການໃສ່ນັ້ນ ຈະຕ້ອງປ່ຽນສີ ຂອງເສັ້ນ ໃຫ້ ແຕກຕ່າງກັນ

3

ກຳນົດ Period ເປັນ 5 ວັນ

4

ກຳນົດ Period ເປັນ 20 ວັນ

5

ກຳນົດ Period ເປັນ 100 ວັນ

6

ກຳນົດ Period ເປັນ 200 ວັນ

7

ການໃສ່ Parabolic SAR

8 9

ການໃສ່ MACD

10

11

   ເມື່ອເຜີ້ມ MACD ແລ້ວເຮົາຈະເຫັນ ວ່າຍັງບໍ່ມີເສັ້ນ ທີ່ແລ່ນຕັດເສັ້ນສະເລ່ຍ ສະນັ້ນເຮົາສາມາດເອົາໃສ່ໄດ້ ດ້ວຍການ ຄຼິກເມົ່າຄ້າງທີ່ Moving average ຈາກ Navigator ແລ້ວລາມາວາງທີ່ MACD  ແລະ ເລືອກ Period =1 & Apply to = First Indicator’s Data ດັ່ງຮູບຂ້າງລຸ່ມ

14

15

ການໃສ່ Stochastic Oscillator

              ການໃສ່ ເສັ້ນ ສະໂຕຼ ເຮົາຈະ ເພີມເສັ້ນ Level ເຂົ້າ ໄປເຕີມອີກ ເພື່ອງ່າຍໃນການ ກຳນົດ ການຊື້ ແລະ ຂາຍ ຫຼາຍເກີນໄປ ໂດຍໃຊ້ Level ທີ່ 10, 25, 50, 75 ແລະ 90

12

13

ເມື່ອອິນດິເຄເຕີ ໃສ່ໝົດ ແລ້ວ ທ່ານຈະໄດ້ ໜ້າຕາ Platform Trading ດັ່ງນີ້

16

FacebookTwitterGoogle+Share